Vedtægter

Vedtægter for Kunstrunden Nordsjælland

§ 1 Navn og tilhørsforhold:
1.1. Foreningens navn er Kunstrunden Nordsjælland.
1.2. Foreningen hører hjemme i Nordsjælland (Hillerød, Helsingør, Halsnæs, Gribskov, Fredensborg,
Frederikssund og Allerød) og bestyrelsen har mulighed for at optage nye medlemmer fra andre nordsjællandske kommuner.

§ 2 Formål
2.1. Foreningens formål er at formidle kunst og kontakten mellem kunstnere og publikum.
2.2. At afholde mindst et “åbne døre” arrangement om året kaldet “Kunstrundens åbne døre”.
2.3. At afholde mindst en årlig fællesudstilling i forbindelse med “Kunstrundens åbne døre”.
2.4. Såfremt § 2.2 og eller § 2.3. ikke kan gennemføres, kan generalforsamlingen med alm. flertal beslutte, at springe et år over.

§ 3 Medlemmer
3.1. Optagelse: Enhver kunstner og kunsthåndværker, der opfylder foreningens optagelseskriterier, betaler medlemskontingent og tiltræder gældende vedtægter, kan blive optaget som personligt medlem.
3.2. Optagelseskriterier vedtages af bestyrelsen.
De gældende optagelseskriterier og andre relevante informationer findes på www.kunstrunden.dk
3.3. Udmeldelse: Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen.
3.4. Eksklusion: Medlemmer der bringer foreningen i miskredit, modarbejder foreningens virke
kan ekskluderes.
3.5. Godtgørelse ydes kun efter skriftlig aftale med bestyrelsen.
3.7. Støttemedlem: Det er muligt at blive optaget som støttemedlem af Kunstrunden Nordsjælland: “Kunstrunden Nordsjællands venner”. Det bliver man ved at yde praktisk hjælp og eller økonomisk støtte til foreningen (frivilligt beløb, dog min. et årligt beløb, der fastsættes af bestyrelsen).

§ 4 Generalforsamlingen
4.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
4.2. Ordinær generalforsamling afholdes senest 30. november og indkaldes skriftligt af bestyrelsen med
dagsorden til medlemmerne mindst 3 uger før.
4.3. Ordinær generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af stemmetællere.
 2. Valg af ordstyrer og referent.
 3. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning.
 4. Fremlæggelse af årsregnskab.
 5. Fremlæggelse af bestyrelsens handlingsplan og vigtige datoer for det kommende år.
 6. Fremlæggelse af bestyrelsens budget for kommende år.
 7. Fastsættelse af kommende års kontingent. (Betales inden 7. januar).
 8. Indkomne forslag.
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Vælges for 2 år.
 10. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Vælges for 2 år.
 11. Eventuelt.

4.4. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes skriftligt af bestyrelsen med begrundet dagsorden
med mindst 3 ugers varsel.
4.4.1. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel når mindst 25 % af medlemmerne skriftligt anmoder bestyrelsen derom med begrundet dagsorden.
Afholdelsen skal finde sted senest 4 uger efter anmodningen er modtaget.
4.4.2. Dagsorden efter behov og regler som ved ordinær generalforsamling.
4.5. Kommunikation via e-mail anses for at være skriftlig.

§ 5 Vedrørende generalforsamlingen
5.1. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal med navns underskrift være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Forslagsstiller kan før generalforsamlingen selv udsende
sine forslag til medlemmerne eller anmode bestyrelsen derom.
5.2. Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte.
5.3. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal.
Skriftlig afstemning skal gennemføres, når 1 medlem forlanger det.
5.4. Kun medlemmer, der har betalt senest opkrævede kontingent samt nye medlemmer har adgang og
stemmeret.
5.5. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Inge fuldmagt.
5.6. Ved generalforsamlingen føres et beslutningsreferat, som godkendes og underskrives af ordstyrer,
referent og bestyrelse før udsendelse til medlemmerne senest 4 uger efter generalforsamlingens
afholdelse.

§ 6 Bestyrelsen. (Foreningens ledelse)
6.1. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af et ulige antal medlemmer, min. 5 og max 9 medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.
6.2. Hvis et medlem udtræder af bestyrelsen i utide, og den dermed ikke er fuldtallig, kan den selvsupplere.
6.3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
6.4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er beslutningsdygtig, når flertallet er fremmødt.
6.5. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg efter behov.
6.6. Bestyrelsen fører beslutningsreferat af bestyrelsesmøder.

§ 7 Hæftelse og tegningsret
7.1. Foreningen må ikke stifte gæld.
7.2. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue.
7.3. Ingen medlemmer eller bestyrelse hæfter personligt økonomisk for foreningen.
7.4. Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem.

§ 8 Regnskab og revision
8.1. Foreningens regnskabsår regnes fra 1. november til 31. oktober.
8.2. Regnskab og status skal efter revision forsynes med revisorpåtegning.
§ 9 Vedtægtsændringer
9.1. Disse vedtægter kan ændres på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for
forslaget.

§ 10 Foreningens opløsning
10.1. Foreningen kan opløses på en generalforsamling, når mindst ¾ af de fremmødte stemmer for opløsning.
10.2. Foreningens eventuelle formue skal anvendes til kulturelle formål i Kunstrundens lokalområder.
Disse vedtægter er vedtaget af generalforsamlingen den 11. november 2019 og erstatter tidligere vedtægter.

Om Kunstrunden

Hvad sker der

Find Kunstnere

Nyhedsbrev

Bliv opdateret når der er nyt fra Kunstrunden Nordsjælland

Kontakt:
Formand Christina Clemen
info@kunstrunden.dk · 1234 5678